OK

Služby ADR

V roce 2002, kdy vešlo v platnost, tehdy nejaktuálnější znění dohody ADR 2001, bylo pododdílem 1.8.3.1, který platí i v současném znění, stanoveno, že

„každý podnik, jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí nebo s touto přepravou související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí, musí jmenovat jednoho nebo více bezpečnostních poradců, dále nazývaných „poradci“ pro přepravu nebezpečných věcí, odpovědných za pomoc při zabránění rizikům při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a životní prostředí.“

Ve vnitrostátní legislativě byl bezpečnostní poradce popsán v novele zákona o silniční dopravě č. 175/2002 Sb., §23, která nabyla účinnosti dne 1.12.2002 a kterou se mění zákon 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

Hlavním úkolem poradce, při zachování odpovědnosti vedoucího podniku, je snažit se všemi vhodnými prostředky a opatřeními v mezích příslušných činností výše uvedeného podniku usnadnit provádění těchto činností v souladu s platnými předpisy a co nejbezpečnějším způsobem.

S přihlédnutím k činnostem podniku má poradce zejména tyto povinnosti:

 

 

Na základě platného Osvědčení o odborné způsobilosti nabízím služby bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí tříd 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9.

 

Ceny jsou stanoveny smluvně.

Kontakt:

Miroslav Rind, Ohrozim 182, CZ – 79803, Plumlov, Email: miroslav.rind@post.cz Tel.: +420724274331